Zakres usług

Kancelaria świadczy usługi na rzecz Klientów indywidualnych oraz licznych podmiotów gospodarczych, jak również jednostek samorządu terytorialnego.

Z myślą o tych grupach Klientów specjalizujemy się w następujących dziedzinach prawa:

  • prawo karne (reprezentacja w postępowaniach karnych w charakterze obrońcy, pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego),
  • prawo rodzinne i osobowe (np.: sprawy o rozwód, separację, alimenty, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, władzę rodzicielską, przysposobienie itp.),
  • prawo spadkowe (np.: sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zabezpieczenie spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, o obalenie testamentu),
  • postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające (np.: udział w postępowaniu egzekucyjnym),
  • prawo obrotu nieruchomościami.

Nadto kancelaria świadczy usługi w zakresie pozostałych spraw z zakresu prawa cywilnego, w tym w sprawach o zapłatę, dotyczących prawa własności, podziału majątku małżeńskiego, o naruszenie posiadania, zasiedzenie, ustanowienie drogi koniecznej, zniesienie współwłasności.

Analizujemy również i sporządzamy umowy, opiniujemy czynności faktyczne i prawne podejmowane przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej.

Sporządzamy także pisma o charakterze prawnym do różnych podmiotów.

Uczestniczymy ponadto w prowadzonych mediacjach i negocjacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego.