Forma świadczenia usług

Usługi adwokackie na rzecz Klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych, jak również jednostek samorządu terytorialnego świadczone są w następujących formach:

  • ustne porady prawne,
  • pisemne opinie, analizy, sporządzanie umów, pism procesowych,
  • prowadzenie mediacji i negocjacji (np. w sprawach rozwodowych, rodzinnych, o podział majątku, dział spadku oraz innych sporach sądowych),
  • występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego, obrońcy, pełnomocnika pokrzywdzonego albo oskarżyciela posiłkowego przed wszystkimi sądami powszechnymi i administracyjnymi w tym Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz wszystkimi organami administracji publicznej,
  • reprezentacja w sporach z innymi podmiotami.

Współpraca może mieć charakter jednorazowy lub stały.

W trosce o dobro naszego Klienta gruntownie analizujemy problem i przed podjęciem się prowadzenia sprawy rzetelnie informujemy Go o naszym stanowisku. Oceniając szanse osiągnięcia celu, wspólnie z Nim konsultujemy przyszłą strategię działania.